การขออนุญาตสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ผ่านระบบ e-submission

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564


***หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ประจำปี 2564***

>>คลิกที่นี่<<


ขั้นตอนการดำเนินการ

1. เตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการใช้งาน (คู่มือ)

2. สมัคร OPEN ID กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพื่อขอรับชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับเข้าระบบ e-submission (คู่มือ)

3. ยื่นหนังสือขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ e-submission ฉบับจริง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
___3.1 checklist รายการเอกสารขอเปิดสิทธิ์
___3.2 แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์ กรณีมอบอำนาจ
___3.3 แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์ กรณีผู้ดำเนินกิจการ/ผู้รับอนุญาต
___กรณีขอใหม่ : ให้ยื่นเอกสารเพื่อจัดทำ Master data (Checklist Master data) ได้แก่ หนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการและสำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่นำเข้า และเอกสารแนบอื่นๆ ตาม checklist พร้อมหนังสือขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ
___กรณีต่ออายุ : ให้ยื่นเอกสารหนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ และสำเนาใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมหนังสือขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ
***เอกสารทั้งหมดก่อนส่งเจ้าหน้าที่ ให้ scan เป็นไฟล์ PDF ไว้สำหรับการยื่นในระบบด้วย***

4. ยื่นคำขอ อัพโหลดเอกสาร และชำระค่าคำขอ ผ่านระบบ e-submission
___4.1 คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ขอใหม่ อ.6
_______4.1.1 checklist เอกสารสำหรับจัดทำ Master data ยื่น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหนังสือขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ e-submission
_______4.1.2 คู่มือการยื่นคำขอ (อ.6)
___4.2 คำขอต่ออายุใบอนุญาต อ.8 (คู่มือ)
___4.3 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ส.5 (คู่มือ)
___4.4 คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร อ.10 (คู่มือ)
___4.5 คำขอใบแทนใบอนุญาต อ.9 (คู่มือ)
___4.6 แบบฟอร์มประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บ (ตามกรมการปกครอง) (คู่มือ)
___4.7 การออกใบสั่งชำระและการรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (คู่มือ)

5. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอผ่านระบบ e-submission หากพบข้อบกพร่องจะส่งคำขอชี้แจง โดยผู้ประกอบการมีเวลาชี้แจงกลับเจ้าหน้าที่ในระยะเวลา 10 วันทำการ

6. เจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอในระบบ e-submission
___6.1 กรณีคำขอ อ.6 (ขอใหม่) และ อ.8 (ต่ออายุ) สถานะคำขอฝั่งผู้ประกอบการจะเปลี่ยนเป็น “รอชำระเงินค่าใบอนุญาต” ก่อน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถออกใบสั่งชำระค่าธรรมเนียมได้ เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบถึงจะเปลี่ยนสถานะคำขอเป็น “อนุมัติ”
___6.2 กรณีคำขออื่น สถานะคำขอจะแสดงเป็น “อนุมัติ”

7. หลักฐานการรับใบอนุญาต ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
___7.1 ใบอนุญาตฉบับจริง (เพื่อแลกกับใบอนุญาตฉบับใหม่ ยกเว้นกรณีขอใหม่)
___7.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าคำขอ/ค่าธรรมเนียม ที่พิมพ์ออกจากระบบ e-submission


แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหาร
  2. หนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
  3. ตัวอย่าง แผนที่-แผนผัง-แบบแปลน-ภาพถ่าย (ภาพสี)
  4. ข้อกำหนดการแสดงป้าย
  5. แบบฟอร์มงานอาหาร

คำถามที่พบบ่อย