คำถาม-คำตอบเบื้องต้น

Q หากซื้อสินค้าอาหารที่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) แล้ววมาแบ่งบรรจุใหม่จะต้องขอเลขสารบบอาหารใหม่อีกหรือไม่
A ต้องขอเลขสารบบอาหารใหม่ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ “ผลิต” หมายความว่าทำ ผสม ปรุงแต่ง และหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุดด้วย ดังนั้นหากสถานที่แบ่งบรรจุมีการใช้เครื่องจักรกำลังรวมตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.๑) แต่ถ้าสถานที่แบ่งบรรจุมีการใช้เครื่องจักรไม่ถึง ๕ แรงม้า และคนงานไม่ถึง ๗ คน ต้องยื่นคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.๑) เมื่อได้รับใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารตามประเภทอาหารที่ขอแบ่งบรรจุด้วย

Q จะขอใช้สถานที่ผลิตอาหารร่วมกับที่พักอาศัยได้หรือไม่
A กรณีดังกล่าวอาจพิจารณาอนุญาตได้ หากมีการแบ่งกั้นบริเวณผลิตอาหาร ให้แยกเป็นสัดส่วนไม่เป็นทางเดินผ่านไปสู่บริเวณอื่น และต้องมีพื้นที่ผลิตเพียงพอเหมาะสม

Q การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร/ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร ดำเนินการอย่างไร
A ใบอนุญาตผลิตอาหาร / ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร มีอายุ ๓ ปี นับตั้งแต่ปีที่ออกใบอนุญาต มีอายุถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่สาม โดยกำหนดให้มีการต่ออายุตั้งแต่ ๑๕ พฤศจิกายน จนถึงก่อนสิ้นปี

Q ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร/ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร คิดอย่างไร
A อัตราค่าธรรมเนียมของการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร จะเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น ๆ (กรณีไม่มีการเพิ่มเติม หรือลดกำลังเครื่องจักรหรือจำนวนคนงาน)
อัตราค่าธรรมเนียมของการต่ออายุใบอนุญาตนำสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร เท่ากับ ๑๕,๐๐๐ บาท

Q หากได้รับใบอนุญาตแบบ สบ.๑ โดยผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา แล้วจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลได้หรือไม่
A ไม่ได้ เพราะการอนุญาตเกี่ยวกับอาหารเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลตามเลขที่ใบทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์ ดังนั้นจึงไม่อาจโอนสิทธิ์ให้แก่กันได้ จะต้องยื่นขออนุญาตแบบ สบ.๑ ใหม่ เมื่อได้รับอนุญาตให้ยกเลิก สบ. ๑ เดิม

77 thoughts on “คำถาม-คำตอบเบื้องต้น

 1. เรา เป็นผู้ผลิตมีหมายเลข อย.แล้ว แต่ลูกค้าต้องการไช้แบรนด์ตัวเองแต่ใช้หมายเลขผลิต ของ เรา ได้ หรือไม่

  • ในกรณีผู้ผลิตมีเลขสถานที่แล้ว สามารถขอเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ได้หลายตัวนะคะ แต่ต้องติดต่อที่ อย. หรือ สสจ.ในจังหวัดที่สถานที่ผลิตตั้งอยู่และแสดงฉลากให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 2. การยื่นขอเลขอย.หรือขออนุญาตแบ่งบรรจุ สามารถยื่นได้ที่สาธาณสุขจังหวัดได้มั้ยค่ะ

  • มีเงื่อนไข 2 ประการที่ขอได้นะคะ
   1 สถานที่ผลิต/แบ่งบรรจุตั้งอยู่ในจังหวัด
   2 ประเภทของอาหารเป็นประเภทที่ อย มอบอำนาจให้จังหวัดนะคะ สอบถามประเภทอาหารได้ทางโทรศัพท์ 0 2389 5980 ค่ะ

 3. แชมพู (Shampoo)หรือยาสระผม(ใช้ทำความสะอาดผมและหนังศรีษะ ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ขจัดรังแค) ปัจจุบันจัดเป็นเครื่องสำอางประเภทใดครับ ขอบคุณครับ

  • สวัสดีค่ะ ขอสอบถามการขอ อย. แบ่งบรรจุ หน่อยค่ะ
   ดิฉันซื้อเม็ดยามาจากเจ้าของแบรนด์ แล้วต้องการที่จะเอามาทำเป็นแบรนด์ของตัวเอง แต่ทางเจ้าของไม่รับทำแบรนด์ให้ แค่ขายส่งเม็ดยาอย่างเดียว ไม่ทราบว่าดิฉันต้องทำยังไงถึงจะมีเลข อย.ในชื่อแบรนด์ตัวเอง ได้อย่างถูกต้องค่ะ

   • มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะสามารถสอบถามทางโทรศัพท์จะสะดวกกว่านะคะ

 4. สวัสดีคะ อยากสอบถามว่า
  1. ถ้าเรามีใบ Cert.GMP ของกรมวิชาการเกษตรแล้ว จำเป็นต้องขอใบประเมิน GMP จากสาธารณสุขด้วยมั้ยคะ(แต่ว่ามีใบอนุญาติผลิตอาหารจากสาธารฯแล้วคะ) เพราะเห็นว่าจะมีการถ่ายโอนให้เอกชนแล้ว ถือใบเดียวได้มัยคะ
  2.จำเป็นต้องโชว์ข้อความ ผ่านการประเมิน GMP บนฉลากอาหารมั้ยคะเมือผ่านการประเมินแล้ว

  • ขอตอบแบบนี้นะคะ
   1. การผลิตอาหารที่ต้องผ่าน GMP กฎหมาย เป็นไปตามประเภทอาหารค่ะ (แล้วแต่ประเภทที่ขออนุญาตผลิต) อันนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบในปีที่ใบอนุญาตผลิตอาหารจะหมดอายุ
   2. การได้มาซึ่ง Certificate เป็นตามที่ทางบริษัทฯต้องการไม่ขึ้นกับกฎหมาย

 5. รายการยาควบคุมพิเศษ ที่ขายได้ในร้านยา ขย1 มีอะไรบ้างคะ

  • ยาควบคุมพิเศษ ที่ขายในร้านขายยาได้จะต้องเป็นการขายยาควบคุมพิเศษตามใบสั่งแพทย์ และจัดทำรายงานตามที่อย.กำหนดเท่านั้นค่ะ

 6. ผู้นำเข้า สินค้าประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องส่งตัวอย่างฝาขวดพลาสติก เพื่อตรวจวิเคราะห์ หรือไม่ค่ะ

 7. อยากแบ่งอาหารเสริม (วิตามินซี) ขาย โดยยี่ห้อที่จะแบ่งขายนั้นมี อย. อยู่แล้ว เราจะต้องขอเพิ่มมั้ยค่ะ
  ซึ่งการแบ่งขายนั้นใช้สถานที่ที่อยู่อาศัย ใช้คน 2 คนในการบรรจุ ไม่ใช้เครื่องจักร

  • กรณี การขออนุญาตแบ่งบรรจุ จะต้องขออนุญาตผลิตอาหาร (มีการตรวจสถานที่ และจะต้องมีสัญญาระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์กับผู้แบ่งบรรจุ เพื่อแสดงว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์รับทราบว่าจะมีการนำมาแบ่งบรรจุ) และขอขึ้นเลขสารบบอาหารใหม่เป็นของเรา จะให้ของเดิมไม่ได้

 8. การขอใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบ่งบรรจุ) ไม่จำเป็นต้องใช้ CERT. GMP ใช่มั้ยคะ

  • การผลิตอาหาร แม้จะเป็นกรณีแบ่งบรรจุ ถ้าเป็นประเภทอาหารที่เข้าข่ายต้องตรวจ GMP ก็ต้องผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน GMP ค่ะ

 9. เราเป็นนำเข้าและจัดจำหน่าย อยู่คนละจังหวัดกับผู้ผลิต
  ต้องการให้ผู้ผลิต ซึ่งมีหมายเลข อย.แล้ว ผลิตสินค้าให้กับเราโดยใช้เป็นแบรนด์ของเราเอง

  เราสามารถที่จะขอหมายเลข อย. เป็นของเราเอง ได้หรือไม่ และ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

  • เลข อย. จะผูกอยู่กับสถานที่ผลิต หมายความว่าถ้าจ้างผลิต ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ยื่นขอเลขอย.
   แต่หากประสงค์จะให้ใช้ตราสินค้าของเรา ให้ทำหนังสือยินยอม ก็สามารถขึ้นเลข อย.ได้ แต่เลขอย. จะเป็นของผู้ผลิต

 10. สวัสดีค่ะ หากหนูทำสบู่จากกากกาแฟขาย หนูต้องดำเนินยื่นขออนุญาติอะไรบ้างคะ

  • ขออนุญาตผลิตเครื่องสำอาง และยื่นจดแจ้งเครื่องสำอาง ติดต่อได้ที่ สสจ.สมุทรปราการ 0 2389 5980 ต่อ 106 สามารถดูเอกสารที่ต้องใช้ได้จากเวปไซด์ส่วนของเอกสารสำหรับผู้ประกอบการ

 11. ขออนุญาตสอบถามนะคะ
  คือว่าจะขอยื่นขอ อย.กับทาง สสจ. สมุทปราการ
  ก่อนอื่นเตรียมเอกสารสแกนไปตรวจก่อนเบื้องต้นได้ไหมคะเพราะเนื่องจากว่าถ้าเอกสารถูกต้องแล้วจะได้ไปยื่นในครั้งต่อไปเพื่อเป็นการสะดวกและประหยัดเวลาไม่ทราบสามารถทำได้ไหมคะเพราะยังไม่เคยขอยื่นนะคะกลัวเสียเวลาในการเดินทางบ่อย ๆ นะคะ

  • การยื่นขอเลข อย. มี 2 ขั้นตอน
   1. การยื่นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับสถานที่ผลิตหรือนำสั่งอาหาร
   2. การยื่นคำขอเลข อย. ทั้งนี้ (ต้องดูว่าเป็นอาหารประเภทใด)

   รบกวนโทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 0 2389 5980 ต่อ 106,107,109

 12. ขออนุญาตสอบถาม
  1. ในกรณีที่ทำการแบ่งบรรจุอาหารประเภทที่4 อาหารทั่วไป
  แล้วนำไปจัดจำหน่ายต่อ จำเป็นต้องขอเลขสารบบอาหารหรือไม่

  2. ส่วนของสถานประกอบการที่แบ่งบรรจุอาหารทั่วไป ประเภทที่4
  เข้าข่าย สถานที่ผลิตที่ไม่ใช่โรงงาน จำเป็นต้องยื่นแบบ สบ1 ด้วยหรือไม่

  ขอบคุณค่ะ

 13. จักรพงศ์ ตันติวงศ์โกวิท says:

  1.จะผลิตชาผักเชียงดา โดยอบให้แห้ง ทำเป็นซองสำหรับชงแบบชา ต้องขออนุญาตอาหารประเภทใด
  2.ต้องตรวจวิเคราะห์อะไรบ้าง
  3.ฉลากอ้างอิงงานวิจัยว่าใช้ลดน้ำตาลในเลือด ได้หรือไม่

  • กรุณายื่นสอบถามประเภทอาหารที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข 0 2590 7187-8 ,0 2590 7357

   การกล่าวอ้างบนฉลากไม่สามารถกล่าวอ้างสรรพคุณเกินกว่าความเป็นอาหารได้ หากกล่าวอ้างเกินจะเป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นอาหาร เว้นแต่จะยื่นขึ้นทะเบียนเป็นยา การแสดงฉลากเป็นไปตามข้อกำหนดของ อย. ค่ะ

 14. ใบอนุญาตแบบ สบ.1 มีอายุกี่ปี คะ

  • สบ.1 ไม่่ต้องต่ออายุ แต่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร ทุก 1-2 ปี ค่ะ

 15. สอบถามค่ะ หากใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักหมดอายุ เราต้องขอใหม่เลยใช่ไหมคะ และถ้าขอใหม่เราสามมารถใช้เลขเดิมได้หรือไม่คะ

  • ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องต่ออายุก่อนวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากมายื่นต่ออายุล่าช้า มีค่าปรับเป็นรายวันค่ะ
   กรณีไม่ได้นำหรือสั่งแล้วต้องแจ้งยกเลิกก่อน 31 ธันวาคมของปีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

   • ไปติดต่อที่ อย. แล้ว ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องทำเรื่องขอใหม่เนื่องจากหมดอายุแล้ว แต่อยากทราบว่าถ้าทำใหม่แล้วมีวิธีทำใหม่แต่ของเป็นเลขเดิมได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

 16. สอบถามค่ะ
  หากจะทำสบู่ขาย และผลิตในบ้านของตัวเองที่อยู่ในกรุงเทพฯ สามารถมาจดแจ้งที่ สสจ. สมุทรปราการได้หรือไม่ค่ะ

  • ไม่ได้ค่ะ กรณีสถานที่ผลิตอยู่กรุงเทพ ต้องไปติดต่อขอเลขจดแจ้งเครื่องสำอางที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ เท่านั้นค่ะ

 17. ไม่ได้ค่ะ เลขสารบบอาหาร หรือ เลขอย. มีการเรียงลำดับตามแต่ละปีที่ได้รับอนุญาต นะคะ

 18. สวัสดีค่ะ
  พอดีเป็นบริษัทนำเข้า เคยจดแจ้ง อย. ในเขตสมุทรปราการแล้ว ในอนาคตบริษัทจะย้ายไปอยู่ในเขตกรุงเทพ อยากทราบว่า ต้องจดแจ้ง อย.ใหม่ทุกตัวหรือเปล่าคะ

  • กรณีย้ายข้ามจังหวัด จะมีการเปลี่ยนเลขสถานที่ ดังนั้น เลข อย. จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดค่ะ ต้องจดแจ้งใหม่ แต่ใช้เอกสารของชุดเก่าในการอ้างอิงได้ค่ะ

   • ในกรณีของอาหาร ถ้าเอกสารเดิมเป็น สบ.5 ให้ยื่นขอใหม่ แต่ใช้เลขเก่าอ้างอิงได้ค่ะ
    ถ้าเดิมเป็นทะเบียนตำรับ ใช้ อ.19 แก้ไขค่ะ

 19. สอบถามการจดทะเบียน อย.ประเภทเครื่องดื่มค่ะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
  ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะการจดทะเบียนเครื่องดื่มประเภทชูกำลัง เอกสารที่ต้องยื่นเหมือนกับเครืองดื่มประเภทอื่นที่ไม่ใช่เครือดื่มชูกำลังใช่หรือไม่ค่ะ

  ขอบคุณมากๆค่ะ

 20. ในกรณีที่เราเป็นผู้ผลิตสินค้าสเปคเดียวกัน ส่งของให้ลูกค้าหลายเจ้าตามออเดอร์พร้อมปิดฉลากตามแบรนด์ของลูกค้า เราสามารถใช้เลขที่ อ.ย. ของผู้ผลิตใส่ให้ทุกแบรนด์เลยได้ไหมครับ คือทุกแบรนด์ใช้เลขที่ อ.ย. ของเราเลขเดียว

  • ไม่ได้ค่ะ สินค้าคนละตราสินค้า แม้จะสูตรเดียวกันก็ต้องมีเลขอย คนละเลข

 21. สวัสดีค่ะ
  ถ้าผลิตอาหารให้ห้องครัว ที่เเบ่งชัดเจนระหว่างห้องครัวกับห้องนอน สามารถขอ อยได้มั้ยคะ? ทำขนมอบกรอบเเต่อยากเเพ็คเป็นถุงค่ะ เพื่อกันการเสียง่าย

  • ถ้าสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ รบกวนเดินทางมาขอรับคำปรึกษาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนะคะ เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องซักถามและมีหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิตที่ต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจพอสมควรค่ะ

 22. สอบถามค่ะ หากจะรับแบ่งบรรจุครีม โดยไม่ได้ผลิตเอง สั่งผลิตจากโรงงานอีกทีนึง ต้องขออณุญาตอะไรบ้างคะ

  • ในกรณีนี้ เข้าข่ายเป็นการผลิตนะคะ และหากสถานที่ผลิตอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการสามารถเข้าไปดูการขออนุญาตและจัดเตรียมเอกสารได้ตามลิงค์ http://wp.me/P2oaiq-bi หรือโทรศัพท์ 0 2389 5980 ต่อ 106 ติดต่อ คุณบุศรา ค่ะ

 23. หนูต้องการผลิตสบู่ขายและทำที่บ้านจะต้องปรับปรุงสถานที่ให้เป็นแบบห้องแลปมั้ยคะ ทุนไม่สูงทำที่บ้านไม่ใช่แลปจะจดแจ้งได้มั้ยคะ

  • หากท่านมีสถานที่ผลิตอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการสามารถเข้าไปดูการขออนุญาตและจัดเตรียมเอกสารได้ตามลิงค์ http://wp.me/P2oaiq-bi หรือโทรศัพท์ 0 2389 5980 ต่อ 106 ติดต่อ คุณบุศรา ค่ะ

 24. แชมพู หรือครีมหมักผม ที่ใช้ทำความสะอาดผม และหนังศรีษะ ขจัดรังแค และดูแลสุขภาพผม ปัจจุบันจัดเป็นเครื่องสำอางประเภทใดคะ ต้องการจดแจ้งให้ถูกต้อง จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  • ปัจจุบันเครื่องสำอางมีประเภทเดียว คือเครื่องสำอางควบคุมค่ะ และแชมพูหรือครีมหมักผมสำหรับใช้ทำความสะอาด และขจัดรังแค ก็เป็นเครื่องสำอางควบคุมค่ะ ซึ่งหากท่านมีสถานที่ผลิตอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการสามารถเข้าไปดูการขออนุญาตและจัดเตรียมเอกสารได้ตามลิงค์ http://wp.me/P2oaiq-bi หรือโทรศัพท์ 0 2389 5980 ต่อ 106 ติดต่อ คุณบุศรา ค่ะ

 25. สวัสดีครับ
  รบกวนครับ ถ้าผมซื้อผงคอลลาเจนเพียวๆ100% จากบริษัท แล้วนำมาแบ่งบรรจุขาย โดยที่ไม่ผสมอะไรเลย (แค่แบ่งบรรจุ)
  ผมต้องขออนุญาติอะไรบ้างครับ
  1. ไม่มีแบรนด์ตัวเอง
  2. ให้ซองหรือถุงแบ่งขายทั่วไป
  3. แบ่งบรรจุและจำหน่ายภายใต้บุคคลธรรมดา ไม่ใช่นิติบุคคล

  • การแบ่งบรรจุ จัดเป็นการผลิต ตามนิยามใน พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ดังนั้น
   1. ต้องยื่นขออนุญาต ผลิตอาหาร ก่อนการดำเนินการใดๆ ซึ่งสถานที่จะต้องผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP
   2. ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาแบ่งบรรจุ จะต้องได้รับอนุญาตจากผุ้ผลิตให้นำมาแบ่งบรรจุ
   3. ภายหลังการแบ่งบรรจุแล้ว จะต้องจัดทำฉลากที่ถูกต้อง มีเลขสารบบใหม่ โดยแสดงวันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อนอ้างอิงจากผู้ผลิตเดิม และแสดงฉลากให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

 26. ในนามบุคคลมีชื่อร้าน ซื้อหมูอบแผ่นอบแห้งกึ่งหนึ่ง แล้วนำมาอบต่อพร้อมกับปรุงรสให้พร้อมทาน โดยมีการบรรจุถุงใช้เครื่องซีลธรรมดา จะต้องจด อย. ประเภทไหน และต้องชี้แจงส่วนผสมไหมคะ ขอบคุณค่ะ

  • ต้องยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร และยื่นคำขออนุญาตผลิตอาหารด้วยค่ะ

 27. จิราภรณ์ สันตินาราพันธุ์ says:

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถาม
  1. กรณีซื้อสินค้ามาจากต่างประเทศถูกต้องมีทะเบียน อย. แล้ว จำนำมาแบ่งบรรจุขายขนาดเล็กได้เลยหรือไม่ ถ้าขายเข้าโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ขาย แก่ผู้บริโภคโดยตรง

  2. กรณีโรงงานมีใบอนุญาตแบ่งบรรจุ และขึ้น สบ.5 แล้ว ภายหลังจะผลิตสินค้าตัวเดิมนี้ ส่วนประกอบเดิม ในขนาดอื่น ๆ ได้หรือไม่ การแบ่งบรรจุแต่ละขนาด 500 กรัม 250 กรัม 100 กรัม ทะเบียนอย. ต้องแยกกันหรือใช้ตัวเดียว
  ขอบคุณค่ะ

  • ข้อ1 จะต้องขออนุญาตผลิตอาหาร และแสดงฉลากใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
   ข้อ2 ทำได้คะ่

 28. ข้าวถือเป็นอาหาร โรงสีข้าวหากเข้าข่ายโรงงาน ต้องขอใบอนุญาตผลิตอาหารหรือไม่ ถ้าไม่ มีกฏหมายหรือประกาศยกเว้นฉบับใดบ้างครับ

  • กรณีผลิตอาหารที่มีกำลังแรงม้า เข้าข่ายโรงงาน ต้องยื่นขออนุญาตค่ะ
   ตามมาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหาร เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

 29. ผลิตน้ำยากำจัดกลิ่นขึ้นมา1สูตร อยากทราบว่าต้องจดทะเบียนอะไร? อย่างไร? ติดต่อหน่วยงานไหน?

  • ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะจัดประเภทค่ะ เบื้องต้นน้ำยากำจัดกลิ่น ใช้กับคน สัตว์ บ้านเรือน หรืออย่างไร สอบถามทางโทรศัพท์ได้นะคะ

 30. สวัสดีครับสอบถามหน่อยว่า
  1.สถานที่ผลิตเครื่ื่่ื่องสำอางกับอาหารเสริมใช้ทเดียวกันได้ไหม
  2.ในกรณีอย.สถานที่แรกผ่านแต่มีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ตั้งการผลิตต้องเียค่าใช้จ่าย26000ติงหรือไม่

  • สถานที่ผลิตอาหาร และสถานที่ผลิตเครื่องสำอางใช้พื้นที่เดียวกันไม่ได้ หากเป็นอาคารเดียวกันต้องแยกทางเข้า-ออก ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
   สถานที่ผลิตอาหารมีค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม ตามจำนวนแรงม้า เครื่องจักร (ค่าใช้จ่ายการตรวจสถานที่เริ่มต้น 3,000 บาท จนถึง 20,000 บาท)
   (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เริ่มต้น 6,000 – 10,000 บาท (กรณีไม่ใช่โรงงานไม่เสียค่าธรรมเนียม)

 31. สอบถามค่ะ…สั่งซื้อชาดอกเก็กฮวยจากไร่ที่เชียงใหม่ แล้วมาแบ่งบรรจุใหม่ ทางเราเป็นฟาร์มถั่งเช่า..มาผสมกันแล้วใส่ถุงชา เป็นชาชงใส่น้ำร้อน

  สามารถขอจดอย.ได้ไหมค่ะ

  • ให้ยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร และยื่นคำขออนุญาตผลิตอาหาร ตามเอกสารแบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการงานอาหารนะคะ

 32. สอบถามครับ
  ค่าต่อใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียมเท่าไรครับ
  และต้องเตรียเอกสารอะไรบ้างครับ

  • สามารถดูรายละเอียดที่หน้าโพส หัวข้อการต่ออายุใบอนุญาตได้นะคะ
   ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท

 33. รบกวนสอบถามครับ มะขามอบคลุกน้ำตาล จากชุมชน
  ถ้าผมซื้อมาขายต่อ โดย
  1. บรรจุใหม่ แล้วติดยี่ห้อเรา
  2. ใช้แพคเดิม แล้วติดยี่ห้อเรา
  จะต้องขอ อย. ไหมครับ

  • ข้อ 1. ต้องขออนุญาตผลิตอาหาร
   ข้อ 2. กระทำไม่ได้ เข้าข่ายผลิตอาหารปลอมนะคะ

 34. สถานที่ผลิตเครื่ื่่ื่องสำอางกับน้ำยาล้างจาน ใช้สถานที่เดียวกันได้ไหมครับ

  • ได้ค่ะ ถ้าเป็นตึกเดียวกันให้แยกคนละชั้น และแยกทางเข้า-ออกคนละทางค่ะ

 35. สอบถามครับกรณีเลข อยหายใม่ขึ้นมาตามสารบบจะตรวจสอบแก้ไขอย่างไรครับ

  • โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตามเบอร์ 02 389 5980 ต่อ 106 นะคะ

 36. รบกวนสอบถามค่ะ
  หากบริษัทAรับสินค้าบริษัท B มาแบ่งบรรจุเอง ในฉลากชื่อผู้ผลิตใช้เป็นชื่อบริษัท A ได้หรือไม่ค่ะ
  หรือต้องเขียนว่าแบ่งบรรจุโดย บริษัท A
  ***ทางบริษัท A ที่รับมาแบ่งบรรจุไม่อยากให้ทราบว่า ใครเป็นผู้ผลิตค่ะ จึงอยากใส่ ผู้ผลิตเป็นบริษัท A เลย

 37. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการจดแจ้ง อย.แล้ว แต่ผู้ประกอบการแจ้งยกเลิกไปแล้ว เราควรซื้อไหม

  • ต้องตรวจสอบดูว่า รุ่นที่เราซื้อนั้น หลังการยกเลิกหรือไม่ครับ ถ้าใช่แสดงว่าผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ควรซื้อครับ

 38. เลขที่อย. ของอาหาร มีอายุได้กี่ปีค่ะ

  • เลข อย. จะนับตามใบอนุญาตค่ะ ถ้าใบอนุญาตไม่หมดอายุ ไม่สิ้นสภาพ หรือขาดต่ออายุ เลขอย.ก็ยังใช้ได้ค่ะ

Comments are closed.