แบบฟอร์มงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เอกสารสำหรับผู้ประกอบการ update

 1. แบบฟอร์มการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ขอใหม่)
 2. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตฯ
 3. แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร update
 4. แบบฟอร์มแจ้งเลิกการเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
 5. แบบฟอร์มแจ้งยกเลิกกิจการ

แบบฟอร์มต่างๆ

 1. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
 2. หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทน
 3. หนังสือแจ้งเลิกการปฏิบัติการ
 4. หนังสือแจ้งเลิกกิจการ
 5. สัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
 6. แผนที่และแผนผังสถานที่ผลิต

กฎหมายและเอกสารความรู้สำหรับผู้ประกอบการ

 1. พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal2.html
 2. กฎกระทรวง
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal7.html
 3. ประกาศกระทรวง
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal3.html
 4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal8.html
 5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal6.html
 6. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal4.html
 7. แนวปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
  https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/law_herbal5.html