ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจัดการกรณีเกิดความไม่ปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจัดการกรณีเกิดความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์  0 2389 5980 ต่อ 109

โทรสาร 0 23952407