สำหรับเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

  1. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย pdf
  2. แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียน อย2559 สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
  3. แบบบันทึกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับรพ.สต.
  4.  แบบรายงานสารเปื้อนในอาหาร
  5. บันทึกการตรวจร้านขายยาแผนปัจจุบันประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  6. บันทึกการตรวจ ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ

คู่มือ

  1. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) งานควบคุม กำกับ ดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
  2. คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น
  3. คู่มือการประเมินร้านขายยา GPP  (ติดต่อขอรับทาง e-mail)