เกี่ยวกับเรา

บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

งานกำกับตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ท้องตลาด (Pre-marketing Control)
งานอาหาร

๑. ขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตผลิต/นำสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ของผู้ผลิต/นำเข้าในจังหวัดสมุทรปราการ
๒. ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/นำเข้าอาหาร ก่อนพิจารณาอนุญาตให้มีการผลิต/นำเข้าอาหาร ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
๓. ให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทาง ในการขออนุญาตผลิตอาหาร และการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารของผู้ประกอบการ ให้มีมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
๔. ควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร/ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารให้ถูกต้อง เป็นไปตาม พรบ. อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๕. รายงานข้อมูลสถานที่ผลิตและนำเข้าอาหารในจังหวัด ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งานผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ( ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท )
๑. งานทะเบียนใบอนุญาตขายยา/ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ฯ ออกใบอนุญาตขายยา ให้กับผู้ประกอบการร้านยาประเภทต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐาน

๒. พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ตรวจสอบและกำกับดูแลให้ร้านยาในจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานข้อมูลการขออนุญาตขาย/ผลิต/นำเข้า ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในจังหวัดให้แก่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งานกำกับตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ท้องตลาด
(Post-Marketing Control)

๑. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเสียหายในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในจังหวัดสมุทรปราการ
๒. ควบคุม กำกับ และตรวจสอบเฝ้าระวัง สถานประกอบการผลิต/นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๓. เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และการโฆษณา
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่ทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการให้ข้อมูลและการติดตามเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดสมุทรปราการ

งานสถานพยาบาล
๑. งานทะเบียนใบอนุญาตสถานพยาบาล ออกใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล ให้กับสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐาน
๒. พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ตรวจสอบและกำกับดูแลให้สถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากบริการสุขภาพของสถานพยาบาลเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ
๔. รายงานข้อมูลสถานพยาบาลในจังหวัดให้แก่กองการประกอบโรคศิลปะ

งานพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑. การนำนโยบายการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข มาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของจังหวัด แล้วกำหนดเป็นนโยบายการแพทย์แผนไทยของจังหวัด
๒. งานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ตามกฎหมายลำดับรองที่ออกตามใน พ.ร.บ. คุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. งานส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
๔. งานพัฒนาวิชาการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
๕. งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านการแพทย์แผนไทย
๖. งานวิจัยทางคลินิกการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. งานการแพทย์พื้นบ้านไทย การพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ งานการแพทย์ทางเลือก การสนับสนุนให้มีการผสมผสานการแพทย์ทางเลือกอื่นที่เหมาะสม ในระบบบริการสุขภาพ
๘. การนิเทศติดตามงานดำเนินงาน
๙. การเผยแพร่ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑๐. การประเมินผล สรุป วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย ในพื้นที่นำมากำหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน
๑๑. สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทย ทั้งทางด้านงบประมาณ วิชาการ วัสดุอุปกรณ์ และควบคุมมาตรฐานดำเนินงานการแพทย์แผนไทยในแต่ละกิจกรรม ให้ได้มาตรฐาน
๑๒. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งานบริหารเวชภัณฑ์
๑. ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของจังหวัด รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน ในระดับจังหวัด
๒. การรายงานผลการจัดหายาและเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด ให้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
๓. ติดตามรายงานไตรมาสของโรงพยาบาลในสังกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้าน เวชภัณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
๔. ควบคุม กำกับและติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประเมินความประหยัดที่เกิดขึ้นในระบบทั้งเชิงงบ ประมาณที่ใช้และคุณภาพเวชภัณฑ์ที่ได้รับ

งานการประกอบโรคศิลปะ

๑. รับขึ้นทะเบียนมอบตัวศิษย์ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาวิชาการประกอบโรค ศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย และการผดุงครรภ์แก่ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
๒. รับสมัครบุคคลเพื่อขอสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย และการผดุงครรภ์แก่ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
๓. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค และสาขาต่าง ๆ แก่ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
๔. รายงานข้อมูลการมอบตัวศิษย์และการสมัครสอบแก่กองการประกอบโรคศิลปะ

งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
๑. ให้การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขสุขภาพในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งสถานประกอบการ สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมสวย
๒. สนับสนุนข้อมูลและรายงานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แก่กองการประกอบโรคศิลปะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ให้มีสถานที่ผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักปฏิบัติที่ดี ในการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ให้มีความปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น และสามารถก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดระดับใหญ่ได้
๓. ผลักดันให้ชุมชนมีการทำงานร่วมกันกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในลักษณะของพหุภาคี เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s