เอกสารความรู้เครือข่ายร้านยา

เอกสารประกอบการประชุมโครงการดำเนินงานร้านยาอาสาเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อในชุมชน

  1. แนวปฏิบัติการร่วมจัดการโรคความดันโลหิตสูง
  2. เอกสารประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
  3. แบบประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยเบาหวาน