แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่-เอกสารประกอบการประชุม

คู่มือ

 1. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) งานควบคุม กำกับ ดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
 2. คู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเบื้องต้น
 3. คู่มือการประเมินร้านขายยา GPP (pdf)
 4. แนวทางการจัดการสู่ GPP (final 29Oct2015) (pdf)

แบบฟอร์ม

 1. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย pdf
 2. แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียน อย2559 สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
 3. แบบบันทึกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับรพ.สต.
 4.  แบบรายงานสารเปื้อนในอาหาร
 5. บันทึกการตรวจร้านขายยาแผนปัจจุบันประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 6. บันทึกการตรวจ ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
 7. AuditReport (doc)
 8. AuditReport (pdf)

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

 1. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการคุ้มครอง13ธค60
 2. 1kpiร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
 3. 2คำอธิบายตัวชี้วัดร้อยละผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
 4. 3แผนปฏิบัติการงานอาหารปลอดภัย
 5. 4kpiร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์
 6. 5kpiร้อยละของสถานพยาบาลและสปกเพื่อสุขภาพ
 7. 6ร้อยละของรพผ่านเกณฑ์Green&Clean
 8. 7คำอธิบายตัวชี้วัดGreen&Clean
 9. 8RDU
 10. 9ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
 11. 10ร้อยละของการจัดซื้อร่วมยาเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯลฯ
 12. 11-12ตัวชี้วัด-กิจกรรม-Dataset-KPI Templateปีงบ 61(อย)
 13. 13ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอยน้อย
 14. 14แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียน อย2561
 15. แบบบันทึก_สอ_รพสต
 16. แบบบันทึกน้ำมันทอดซ้ำ
 17. แบบรายงานอาหารปลอดภัย
 18. เอกสารประกอบตรวจเฝ้าระวังร้านขายยา
 19. เป้าหมายตรวจสถานที่ผลิตอาหารกรณีต่ออายุ