– แบบฟอร์มงานยาเสพติดให้โทษในประเภท 2


ขั้นตอนการยื่นขอใหม่ใบอนุญาต ยส.2
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
1. สมัคร Open ID เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่าน https://accounts.egov.go.th/คู่มือสมัคร Open ID
2. ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในคอมพิวเตอร์ ที่จะทำงานระบบ e-submission คู่มือติดตั้งโปรแกรม
3. ยื่นแบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-Submission พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โดยสิทธิเข้าใช้งานระบบได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่น1.คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์

– แบบฟอร์มเปิดสิทธิ์ (กรณีเอกชน)

– แบบฟอร์มเปิดสิทธิ์
(กรณรัฐ)
4. ยื่นคำขอรับอนุญาตผ่านระบบ e-submission ทางเว็บไซต์ privus.fda.moph.go.th
(กรุณาเตรียมเอกสารเป็นไฟล์ PDF ก่อน upload เข้าสู่ระบบ)
***ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับ ยส.24.1 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการของนิติบุคคล กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการที่เป็นของนิติบุคคล This image has an empty alt attribute; its file name is update.gif

คู่มือยื่นคำขอ ยส2

– ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับ ยส.2


หนังสือมอบหมายให้บุคคลเป็นผู้ดำเนินกิจการ
5. เมื่อยื่นคำขอในระบบเรียบร้อย ให้มาชำระค่ายื่นคำขอ และชำระค่าธรรมเนียมฯในวันที่ได้รับใบอนุญาตฯ ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

View Page


ขั้นตอนการยื่นต่ออายุใบอนุญาต ยส.2
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม
1. กรณีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบหมดอายุ ให้ยื่นแบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-Submission พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โดยสิทธิเข้าใช้งานระบบได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่น1.คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์

– แบบฟอร์มเปิดสิทธิ์ (กรณีเอกชน)

– แบบฟอร์มเปิดสิทธิ์
(กรณีรัฐ)
2. ยื่นคำขอต่ออายุในระบบ e-submission ตามคู่มือฯ คู่มือการต่ออายุฯ
3. นำใบอนุญาต(ตัวจริง) และยื่นชำระค่ายื่นคำขอ ค่าธรรมเนียม ณ กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกสิ้นปี
4. ท่านสามารถมารับใบอนุญาตที่ต่ออายุ หลังจากชำระเงินไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์

ขั้นตอนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
1. กรณีเอกชน

1.1. เฉพาะการแก้ไข บ้านเลขที่ ถนน เบอร์โทรศัพท์1.2. หากเปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการ ให้ ยกเลิกแล้วขอใหม่
1.2.1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.2.2. กรณีนิติบุคคล


แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มเปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการ

แบบฟอร์มเปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการ
2. กรณีรัฐแบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คู่มือคำขอรับใบแทนใบอนุญาต

ขั้นตอนการแจ้งยกเลิกใบอนุญาตดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. ยื่นแบบฟอร์มการแจ้งยกเลิก ที่ สสจ. โดยใช้หลักฐานและเอกสารตัวจริงแบบฟอร์มแจ้งยกเลิก/ไม่ต่ออายุใบอนุญาต และส่งมอบยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่เหลือให้ผู้รับอนุญาตอื่น