– แบบฟอร์มงานยาเสพติดให้โทษในประเภท 2


ขั้นตอนการยื่นขอใหม่ใบอนุญาต ยส.2ดาวโหลด
1. สมัคร Open ID เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบคู่มือสมัคร Open ID
2. ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในคอมพิวเตอร์ ที่จะทำงานระบบ e-submission คู่มือติดตั้งโปรแกรม
3. ยื่นแบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-Submission พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โดยสิทธิเข้าใช้งานระบบได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่น1.คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์

– แบบฟอร์มเปิดสิทธิ์ (กรณีเอกชน)

– แบบฟอร์มเปิดสิทธิ์
(กรณรัฐ)
4. ยื่นคำขอรับอนุญาตผ่านระบบ e-submission ทางเว็บไซต์ privus.fda.moph.go.th คู่ยื่นคำขอ ยส2
5. เมื่อยื่นคำขอในระบบเรียบร้อย ให้มาชำระค่ายื่นคำขอ และชำระค่าธรรมเนียมฯในวันที่ได้รับใบอนุญาตฯ ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ขั้นตอนการยื่นต่ออายุใบอนุญาต ยส.2ดาวน์โหลด
1. กรณีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบหมดอายุ ให้ยื่นแบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ e-Submission พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ โดยสิทธิเข้าใช้งานระบบได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่น1.คู่มือการแจ้งเปิดสิทธิ์

– แบบฟอร์มเปิดสิทธิ์ (กรณีเอกชน)

– แบบฟอร์มเปิดสิทธิ์
(กรณรัฐ)
2. ยื่นคำขอต่ออายุในระบบ e-submission ตามคู่มือฯ คู่มือการต่ออายุฯ
3. นำใบอนุญาต(ตัวจริง) และยื่นชำระค่ายื่นคำขอ ค่าธรรมเนียม ณ กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกสิ้นปี
4. ท่านสามารถมารับใบอนุญาตที่ต่ออายุ หลังจากชำระเงินไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์

ขั้นตอนการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดาวน์โหลด
1. กรณีเอกชน

1.1. เฉพาะการแก้ไข บ้านเลขที่ ถนน เบอร์โทรศัพท์1.2. หากเปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการ ให้ ยกเลิกแล้วขอใหม่
1.2.1. กรณีบุคคลธรรมดา
1.2.2. กรณีนิติบุคคล


แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มกรณีบุคคลธรรมดา
แบบฟอร์มกรณีนิติบุคคล
2. กรณีรัฐแบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง