ต่ออายุครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์3,4(สถานพยาบาล/คลินิก)

การต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 , 4

  1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (pdf)
  2. ช่องทางการยื่นต่ออายุผ่านระบบ E-submission http://privus.fda.moph.go.th/
  3. คู่มือการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 https://goo.gl/yBMR92
  4. คู่มือการยื่นคำขอใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4 https://goo.gl/TDX8y7
  5. ค่าธรรมเนียม (คลิก)