ต่ออายุใบอนุญาตขายวจ 2 ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ วจ3,4(สถานพยาบาล/คลินิก)

การต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ฯประเภท 2 ใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ฯประเภท 3 , 4

  1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (pdf)
  2. ช่องทางการยื่นต่ออายุผ่านระบบ E-submission http://privus.fda.moph.go.th/
  3. คู่มือการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 https://goo.gl/yBMR92
  4. คู่มือการยื่นคำขอใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4 https://goo.gl/TDX8y7
  5. ค่าธรรมเนียม (คลิก)

หากพบว่าเข้าระบบ E-submission สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ฯ ประเภท 2 และใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 , 4 แล้ว ระบบแจ้งว่า “ไม่มีข้อมูลการมอบอำนาจ” หรือ “ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ” ให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

  1. ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ E-submission (pdf)  ของอย. ณ สสจ.สมุทรปราการ
    หนังสือมอบอำนาจมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ยื่น  หรือ
  2. หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้รับอนุญาต(ใช้กรณีนิติบุคคล ให้กรรมการมอบหมายให้แพทย์เป็นผู้ดำเนินการในใบอนุญาต) (pdf) (word)