ต่ออายุครอบครองหรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์3,4(สถานพยาบาล/คลินิก)

การต่ออายุใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 , 4

  1. เอกสารต่ออายุใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (คลิก)  (ให้ยื่นแยกประเภทละ 1 คำขอ)