ต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน,ขายส่งยาแผนปัจจุบัน,ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ

          ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร/นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวันในเวลาราชการ โดยการชำระค่าธรรมเนียมขอให้จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

 1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน(pdf)
 2. รายการเอกสารประกอบการต่ออายุ (pdf)
 3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการต่ออายุใบอนุญาตยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2561 (pdf)
 4. แบบ ขย.15 (pdf)
 5. คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ขย.14  (word)  (pdf)
 6. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (นิติบุคคลต้องใช้) (pdf)
 7. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf)
 8. อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (pdf)
 9. เอกสารเพิ่มเติมกรณีประสงค์แก้ไขใบอนุญาตในช่วงต่ออายุ (word)
 10. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ขย.17 (pdf)
 11. คำขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ ขย.16 (pdf)

          สำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอต่ออายุตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอต่ออายุเพิ่มอีกฉบับละ 500 บาท และค่าคำขออื่น ๆ อาทิ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (ถ้ามี)  โดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ” แยกออกจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต