ต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน,ขายส่งยาแผนปัจจุบัน,ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ

          ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร/นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวันในเวลาราชการ โดยการชำระค่าธรรมเนียมขอให้จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ”  และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอต่ออายุเพิ่มอีกฉบับละ 500 บาท และค่าคำขออื่น ๆ อาทิ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (ถ้ามี)  โดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” แยกออกจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 

  1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (pdf)
  2. รายการเอกสารประกอบการต่ออายุ (pdf)
  3. แบบ ขย.15 (pdf)
  4. คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ขย.14  (word)  (pdf)
  5. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (นิติบุคคลต้องใช้) (pdf)
  6. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf)
  7. อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (pdf)
  8. เอกสารเพิ่มเติมกรณีประสงค์แก้ไขใบอนุญาตในช่วงต่ออายุ (word)
  9. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ขย.17 (pdf)
  10. คำขอใบแทนใบอนุญาต/ย้ายสถานที่ ขย.16 (pdf)