ต่ออายุใบอนุญาตผลิต/ขาย/นำสั่ง ยาแผนโบราณ ,นำสั่งยาแผนปัจจุบัน

          ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร/นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวันในเวลาราชการ โดยการชำระค่าธรรมเนียมขอให้จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอต่ออายุเพิ่มอีกฉบับละ 500 บาท และค่าคำขออื่น ๆ อาทิ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (ถ้ามี) โดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” แยกออกจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

  1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตผลิต/ขาย/นำสั่ง ยาแผนโบราณ ,นำสั่งยาแผนปัจจุบัน (pdf)
  2. รายการเอกสารประกอบการต่ออายุ (pdf)
  3. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ/ขายยาแผนโบราณ/นำหรือสั่งยาแผนโบราณ (แบบ ยบ.13)  (word)  
  4. คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนแผนปัจจุบัน (แบบ นย.9) (word)
  5. คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (pdf)
  6. อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (pdf)
  7. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (นิติบุคคลต้องใช้) (pdf)
  8. หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (pdf)