ต่ออายุใบอนุญาตผลิต/นำสั่งอาหาร

  ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร/นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวันในเวลาราชการ โดยการชำระค่าธรรมเนียมขอให้จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอต่ออายุเพิ่มอีกฉบับละ 500 บาท  และค่าคำขออื่น ๆ อาทิ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (ถ้ามี) โดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” แยกออกจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

  1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (pdf)
  2. แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร อ.3 (word)
  3. แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร อ.8 (word)
  4. รายการเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาต่ออายุ (pdf)
  5. อัตราค่าธรรมเนีมยมใบสำคัญเกี่ยวกับอาหาร (pdf)
  6. ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ (pdf)
  7. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ (pdf(word)
  8. หนังสือมอบอำนาจยื่นเรื่อง  (word) (pdf)