แบบฟอร์มต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

คลินิก

  1. คำขอต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาล (คลินิก) 2561 (pdf) (word)
  2. หนังสือมอบอำนาจ (pdf) (word)