แบบฟอร์มต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

คลินิก

  1. คำขอต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาล (คลินิก) 2560 (word) (pdf)