แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

คลินิก

  1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (คลินิก) 2561 (word) (pdf)  
  2. แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (word) (pdf)
  3. รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (สพ.23) (word) (pdf)