แบบฟอร์มต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

คลินิก

  1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (คลินิก) 2560  (word) (pdf)
  2. แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  (pdf)
  3. รายงานประจำปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (สพ.23) (word) (pdf)