แบบฟอร์มสำหรับต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท

ต่ออายุใบอนุญาตด้านยา  

 1. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน,ขายส่งยาแผนปัจจุบัน,ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (คลิก)
 2. ใบอนุญาตผลิต/ขาย/นำสั่ง ยาแผนโบราณ (คลิก)
 3. ใบอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน (คลิก)

ต่ออายุใบอนุญาตผลิต/นำสั่งอาหาร  

 1. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (คลิก)
 2. ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (คลิก)

ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

 1. คลินิก (คลิก)
 2. โรงพยาบาลเอกชน (คลิก)

ต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาล

 1. คลินิก (คลิก)
 2. โรงพยาบาลเอกชน (คลิก)

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

 1. คลินิก (คลิก)
 2. โรงพยาบาลเอกชน (คลิก)

ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด (สำหรับร้านขายยา) (คลิก)

ต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 และใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 (สำหรับสถานพยาบาล) (คลิก)

ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 หมวด ก.  (คลิก)

ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตราย  (คลิก)