ต่ออายุใบอนุญาตขายวจ 2 ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ วจ3,4(สถานพยาบาล/คลินิก)

การต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ฯประเภท 2 ใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ฯประเภท 3 , 4

 1. หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (pdf)
 2. ช่องทางการยื่นต่ออายุผ่านระบบ E-submission http://privus.fda.moph.go.th/
 3. ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต วจ.2,3,4 (pdf)
 4. คู่มือการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 และใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3,4 (pdf)
 5. ค่าคำขอและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต (pdf)

หากพบว่าเข้าระบบ E-submission สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ฯ ประเภท 2 และใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 , 4 แล้ว ระบบแจ้งว่า “ไม่มีข้อมูลการมอบอำนาจ” หรือ “ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ” ให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

 1. ให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ E-submission (pdf)  ของอย. ณ สสจ.สมุทรปราการ
  หนังสือมอบอำนาจมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ยื่น  หรือ
 2. หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้รับอนุญาต(ใช้กรณีนิติบุคคล ให้กรรมการมอบหมายให้แพทย์เป็นผู้ดำเนินการในใบอนุญาต) (pdf) (word)
 3. รายการเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ E-submission
 4. คู่มือการใช้งานระบบวัตถุเสพติด (คำขอต่ออายุใบอนุญาต)

สามารถยื่นคำขอผ่านระบบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นเรื่องผ่านระบบพร้อมใบอนุญาตฉบับจริงได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวันในเวลาราชการ
โดยการชำระค่าธรรมเนียมขอให้จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ”  และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอต่ออายุเพิ่มอีกฉบับละ 500 บาท และค่าคำขออื่น ๆ อาทิ คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต (ถ้ามี)  โดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” แยกออกจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต