แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล(รพ.)

โรงพยาบาล

  1. คำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล (รพ) 2563 (pdf)
  2. รายงานประจำปี สพ.24 (pdf)