แบบฟอร์มต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (รพ)

โรงพยาบาล

  1. คำขอต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาล (รพ)   (pdf)
  2. หนังสือมอบอำนาจ (pdf)