แบบฟอร์มเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ e-submission

  1. checklist รายการเอกสารยื่นเปิดสิทธิ์ (คลิก)
  2. แบบฟอร์ม กรณีมอบอำนาจ เข้าใช้งานระบบ (คลิก)
  3. แบบฟอร์ม กรณีผู้ดำเนินกิจการหรือผู้รับอนุญาต เข้าใช้งานระบบ (คลิก)