แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เกี่ยวข้องกรณี ยกระดับยาซูโดอีเฟดรีนเป็นวัตถุอันตรายประเภท๒

คำแนะนำสำหรับ ประชาชนเมื่อยกระดับการควบคุมยาสูตรผสม Pseudoephedrine เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

ประชาชนที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาสูตรผสม Pseudoephedrine เช่น คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ ไข้ละอองฟาง ต้องไปพบแพทย์ตามสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก เมื่อได้รับการสั่งจ่ายยาดังกล่าวโดยแพทย์ ประชาชนสามารถครอบครองยาสูตรผสม Pseudoephedrine ได้ เพื่อใช้ในการรักษาตนเองตามเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นการครอบครองยาดังกล่าวโดยคำสั่งแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบสั่งยา หรือเอกสารกำกับบนซองยา ซึ่งแสดงชื่อและที่อยู่ของสถานพยาบาลที่สั่งจ่าย และ ชื่อของคนไข้ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 63(2) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

หากเป็นการครอบครองโดยไม่ได้ไปพบแพทย์ ตามที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายฐานความผิดครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีบทกำหนดโทษ ดังนี้

1. กรณีครอบครอง Pseudoephedrine คำนวณปริมาณเป็นสารบริสุทธิ์แล้วไม่เกิน 5 กรัม หรือ ไม่เกิน 101 เม็ด (โดยประมาณ) สำหรับยาสูตรผสม Pseudoephedrine HCl 60 มิลลิกรัมต่อเม็ด มีโทษตามมาตรา 106 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท

2. กรณีครอบครอง Pseudoephedrine คำนวณปริมาณเป็นสารบริสุทธิ์แล้วเกิน 5 กรัม หรือ เกิน 101 เม็ด (โดยประมาณ) สำหรับยาสูตรผสม Pseudoephedrine HCl 60 มิลลิกรัมต่อเม็ด มีโทษตามมาตรา 106 ทวิต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาท

รายละเอียดอื่น ๆ โปรดดูตามลิ้งค์    http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=1614

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s