เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางที่มีการผสมสารป้องกันแสงแดด

อย. ออกประกาศฯให้มีการแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดดต้องระบุระดับ หรือค่าตัวเลข SPF , PFA หรือ PA ให้ถูกต้องตามคุณสมบัติการทดสอบ หากค่าการป้องกันรังสียูวีต่ํากว่า 6 ไม่ให้แสดงข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดด ย้ําผู้ผลิต/นําเข้าเพื่อขายต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยประกาศฯมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

โดยฉลากเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดจะต้องแสดงระดับหรือค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวี (SPF) หรือรังสียูวีเอ (PFA หรือ PA) ดังนี้
1. การแสดงค่า SPF ที่มีค่าการป้องกันรังสียูวีอยู่ระหว่าง 6 – 50 ให้แสดงระดับ หรือค่า SPF ตามจริงกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวีเป็นตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 50 ให้แสดง“SPF 50+” ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบหรือมีผลการทดสอบได้ค่าการป้องกันรังสียูวีต่ํากว่า 6 ไม่ให้แสดงข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดด
2. การแสดงค่า PFA หรือ PA ที่แสดงถึงการป้องกันรังสียูวีเอโดยให้แสดงระดับ สัญลักษณ์หรือค่าความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่า PA+ , PA++ , PA+++ และ PA++++ หมายถึงประสิทธิภาพระดับ ต่ํากลางสูงและสูงมาก
ถ้ามีการแสดงค่าความสามารถในการกันน้ําต้องผ่านการทดสอบโดยวิธีตามมาตรฐานสากลและแสดงระดับของประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดดที่ผ่านการทดสอบกันน้ํารวมทั้งสิ้นเป็นเวลา40 นาทีให้แสดงค่าว่า Water resistance หรือ Water resistance (40) ถ้ากันน้ํารวมเป็นเวลา 80 นาทีให้แสดงค่าว่า Very water resistance หรือ Very water resistance (80)

ประกาศฯดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19 กันยายน 2556 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ผลิตเพื่อขายหรือนําเข้าเพื่อขายที่ได้รับใบรับแจ้งเครื่องสําอางควบคุมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ในส่วนของผู้บริโภคขอให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดดให้เหมาะสมตรงตามความต้องการอย่างไรก็ตามการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดดเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากแสงแดดดังนั้นผู้บริโภคควรอ่านวิธีใช้ให้ละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรวมทั้งหากใช้แล้วมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศเครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มควบคุมเครื่องสําอางอย. โทรศัพท์ 0 2590 7275 ในวันและเวลาราชการ