แจ้งแนวทางการขออนุญาตร้านขายยาแผนปัจจุบันตามกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่ได้มีการออกกฎกระทรวง เรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งจะเริ่มมีผลตามกฎหมายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ นี้นั้น  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านขายยาที่ประสงค์จะขอเปิดร้านขายยาใหม่ในปี ๒๕๕๗ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิก