แจ้งประชาสัมพันธ์ร้านยาให้ปฏิบัติตามพรบ.ยา ๒๕๑๐ อย่างเคร่งครัด

ตามที่ได้มีการชี้แจงแนวนโยบายการขายยากลุ่มเสี่ยงของจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อป้องกันมิให้มีการนำยากลุ่มเสี่ยงไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตขายยาและเภสัชกรต้องร่วมกันจัดทำบัญชีการซื้อขายยาที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน  พร้อมทั้งเภสัชกรต้องส่งมอบยาตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยาในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ Dextromethorphan , Tramadol , Diphenhydramine โดยเฉพาะยาทรามาดอลไม่ควรจ่ายเกินครั้งละ ๒๐ เม็ด และห้ามจำหน่ายยาทรามาดอลให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๗ ปี หรือผู้ที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการขอให้ผู้รับอนุญาตขายยาและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ประจำตอลดเวลา และควบคุมการจัดทำบัญชีซื้อ-ขายยาอันตรายและยากลุ่มเสี่ยงให้ถูกต้องตามกฎหมาย   ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการประกอบกิจการร้านขายยาอย่างเข้มงวดต่อไป

images