แจ้งปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม สบ.5 และแนวทางขอรับเลขสารบบอาหารใหม่ มีผลบังคับใช้ 21 มกราคม 25557

อย.ได้ปรับระบบการกํากับดูแลด้านอาหาร และออกระเบียบ อย.ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร  พ.ศ. 2557  โดยมีแนวทางในการขอรับเลข
สารบบอาหาร ประเภท นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม เครื่องดื่ม และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ด้วยการยื่นจดทะเบียน  ตามแบบสบ
.5 พร้อมเอกสารแนบ(สบ.5-1-สบ.5-4) และมีการปรับปรุงแบบ สบ.5ใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ 21 มกราคม2557 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับเลขสารบบอาหารด้วยแบบ สบ.5 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่ https://samutprakarnfda.wordpress.com/แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ     ดูในหัวข้อแบบฟอร์มอาหาร หัวข้อผลิตอาหาร เอกสารลำดับที่ 12-17