ชี้แจงการดำเนินการของร้านขายยาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ สำหรับผู้ประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ตามที่มีการออกกฎกระทรวง เรื่องการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 งมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

ผู้ประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบันทั้งร้านเก่าและร้านใหม่จะต้องดำเนินการให้ได้ตามประกาศ  โดยเฉพาะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ให้จัดทำป้ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามแบบที่ปรากฎในกฎกระทรวง (เป็นแบบที่มีรูปผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการด้วย)

2. จัดทำบัญชีซื้อ-ขายยา ดังนี้

2.1 ขย. 9  บัญชีการซื้อยา ให้ทำบัญชีซื้อสำหรับยาทุกรายการที่มีการซื้อยาเข้าร้าน

2.2 ขย. 10 บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ (กรณีที่มีการขายยาควบคุมพิเศษ ซึ่งจะต้องมีการแนบใบสั่งแพทย์ไว้ควบคู่กับบัญชีด้วย)

2.3 ขย. 11 บัญชีการขายยาอันตราย (เฉพาะรายการที่ อย. กำหนด ) ซึ่งปัจจุบันมีการขอความร่วมมือให้ทำบัญชีการขายยาตามรายการดังนี้ ซึ่งการทำบัญชีจะต้องขอชื่อ-สกุลผู้ซื้อด้วย

– Tramadol รูปแบบยาเม็ด , ยาแคปซูล

– Dextromethorphan  สูตรเดี่ยว รูปแบบยาเม็ด , ยาแคปซูล

– Promethazine , Diphenhydramine หรือยาสูตร Benadryl ฺ รูปแบบยาน้ำ

2.4 ขย. 12 บัญชีการขายยาตามใบสั่งแพทย์ (กรณีมีใบสั่งแพทย์)

3. ดำเนินการขายยาตามรายการที่ อย.กำหนดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ อย.กำหนด