ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับสถานพยาบาลในโรงงาน

ตามที่ได้ปรากฎเป็นข่าวว่ามีการจับกุมพยาบาลปลอมเป็นผู้ให้การรักษาตามโรงงานต่าง ๆ นั้น กลุ่มงานคุ้มครองงผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการขอชี้แจงดังนี้

1. การที่โรงงานจะจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานโดยการจัดบริการด้านการรักษา พยาบาล โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรตอบแทนภายในโรงงานสามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต(ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานพยาบาล) แต่ต้องยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นสถานพยาบาลซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ กองการประกอบโรคศิลปะ หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ

2. การดำเนินการของการให้บริการดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาลตามประเภทที่แจ้งไว้กับทาง กองการประกอบโรคศิลปะ หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และต้องไม่ขัดกับกฎหมายอื่น

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นสถานพยาบาลซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถาน พยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ คลิก 25

คลิก   แบบฟอร์มคำขอเปิดคลินิกในโรงงาน