อย.ออกระเบียบใหม่ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปรับระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จึงจำเป็นต้องปรับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหารที่ใช้บังคับอยู่เดิมให้เอื้อและสอดคล้องกันเพื่อรองรับการปฏิบัติงานระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องต่อระบบงานใหม่ ซึ่งจะมีปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้ ((อ่าน) ทั้งนี้ท่านสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ คลิก