สภาเภสัชกรรมพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ๑ ปี กรณีเภสัชกรไม่อยู่ในเวลาทำการ

ตามนโยบายการตรวจเฝ้าระวังร้านขายยาแผนปัจจุบันของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะสำหรับร้านที่เข้าหลักเกณฑ์การขอเปิดร้านขายยาใหม่ ภายหลังประกาศกระทรวงฯมีผลบังคับใช้ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)  พบมีร้านยาที่ไม่มีเภสัชกรอยู่ประจำในเวลาทำการเภสัชกร  ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งให้ผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการทุกรายทราบว่าหากพบเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่ขออนุญาตไว้จะส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณานั้น  บัดนี้ทางสภาเภสัชกรรมได้มีคำสั่งแจ้งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามกรณีดังกล่าวเป็นเวลา ๑ ปี  รายละเอียดตามคำสั่งด้านล่าง (ขออนุญาตสงวนนามเภสัชกร,ชื่อผู้รับอนุญาตและชื่อร้านขายยา)คำสั่งสภาเภสัชกรรม2-1คำสั่งสภาเภสัชกรรม2-2