สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการขอความร่วมมือ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

เนื่องจาก ภาชนะโฟมที่่นำมาใช้บรรจุอาหารร้อน อาจมีสารเคมีได้แก่ สารสไตรีน (Styrene) และ เบนซิน (Benzene) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง  นอกจากนี้อาจมีสารพทาเลท (Phthalate) ซึ่งเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารได้  จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ตื่นตัวในการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  และได้ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง นโยบายการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีนโยบายดังนี้

  1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรปราการ ถือว่า การลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เป็นนโยบายของหน่วยงาน
  2. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรปราการ จะส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ที่ร่วมดำเนินการ ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรปราการ จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนโฟมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559     ประกาศสำนักงาน (คลิก)