แจ้งเปิดการยื่นขอเลขสารบบอาหารผ่านระบบ E-submission

                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออก ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด่วยด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอห าร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะเป็นการยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร สำหรับอาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐาน อาหารที่รัฐมนตรีนประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารทั่วไปที่ผ่านการตรวจสถานที่ตามเกณฑ์ GMP/Primary GMP แล้ว จะต้องยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission  (ยกเว้น กาแฟผสม, เครื่องดื่มเกลือแร่, นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ยื่นแบบ สบ.5)

ขั้นตอนการยื่นขอเลขสารบบอาหาร(สบ.7)ผ่านระบบ E-submissionclick-icon
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน)
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน)