ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบความรู้สาขาการแพทย์แผนจีน  ซึ่งผู้มีคุณสมบัติและความรู้ในวิชาชีพตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  มาตรา 32 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550  และมาตรา 33(7) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และคุณสมบัติอื่นตรงตามที่กำหนดไว้  โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. การสมัครสอบ ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนพร้อมเอกสารประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมจำนวน 1,050 บาท  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 25 สิงหาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (เอกสารประกอบ 1) (เอกสารประกอบ 2)
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560
  3. สอบวันที่ 19 -21 กันยายน 2560 ณ ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
  4. ประกาศผลสอบวันที่ 6 ตุลาคม 2560
    (รายละเอียดคลิก)