แจ้งประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกระทรวงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221 ง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกฎหมายดังกล่าว (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)