แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในวันที่ 3 เมษายน 2561

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สมุทรปราการ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในวันที่ 3 เมษายน 2561
กำหนดการประชุมมีดังนี้
12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
13.00 น. พิธีเปิดการประชุม
13.30 น. บรรยาย เรื่องแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ตามเกณฑ์ GPP
14.45 น. บรรยาย เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในร้านขายยา

สถานที่จัดประชุม หอประชุมศูนย์เยาวชน เทศบาลนครสมุทรปราการ