แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางที่ได้รับเลขจดแจ้งผ่านระบบ E-lo ให้ทำการถ่ายโอนข้อมูลภายในวันที่ 8 ก.ย. 61

แจ้งผู้ประกอบที่ประสงค์จะผลิตเพื่อขาย /นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง และต้องการคงใบรับจดแจ้งเดิมเอาไว้” ทำการถ่ายโอนข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ (คลิก)