แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี2561

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี2561

กำหนดการ

1. รับสมัครสอบวันที่ 12 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม2561 

3. สอบ วันที่ 4 – 6 กันยายน 2561 ณ ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4. ประกาศผลสอบวันที่ 17 กันยายน 2561 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ได้ที่ http://www.mrd.go.th