เชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ