การตรวจสถานที่ผลิตอาหารเพื่อเป็นหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี2562

แจ้งให้ผู้ประกอบการที่ใบอนุญาตหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากประสงค์ให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร ให้ยื่นคำขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตและเก็บอาหาร ภายใน 30 มิถุนายน 2562
พร้อมชำระค่าคำขอตรวจประเมินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560
(รายละเอียดคลิก) 

หากท่านประสงค์ให้หน่วยตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถตรวจสอบหน่วยงานดังกล่าวได้ทาง www.fda.moph.go.th/sites/food/Sitepages/Unit.aspx
หรือหากท่านติดต่อหน่วยตรวจสอบเอกชนอื่น เพื่อตรวจรับรองระบบ ให้ตรวจสอบว่าหน่วยงานที่รับรองระบบประกันคุณภาพ GMP หรือ HACCP หรือ ISO22000 จะต้องเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) หรือมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หรือจากหน่วยตรวจสอบและรับรองระบบงาน (Accreditation Body) ที่เป็นสมาชิกและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสากลว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IAF)