คำแนะนำในการยื่นขออนุญาต-ติดต่อราชการ

1. จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.) เว้นวันวันหยุดราชการและวันประชุมประจำเดือน(รายละเอียดตามข่าวประชาสัมพันธ์) กรณีต้องการขอคำปรึกษากรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2389 5980 ต่อ 106,107,109

2. ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ยื่อคำขอต้องชำระเงินเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิต ภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย (รายละเอียดตามข่าวประชาสัมพันธ์) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

3. ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบความครบถ้วน ถุกต้อง ของเอกสารคำขอตามแบบตรวจสอบคำขอ (Check List) ก่อนยื่นคำขอ และควรยื่นคำขอก่อนหมดเวลาอย่างน้อย 30 นาที

4. ต่ออายุใบอนุญาต ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ เดือนธันวาคม มีผู้ยื่นคำขอต่ออายุจำนวนมาก อาจได้รับความไม่สะดวก

5. ติดต่อขออนุญาตที่รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ต้องผ่านนายหน้า ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบการและคู่มือประชาชน