แจ้งประชาสัมพันธ์ระเบียบการยื่นคำขอรับเลขสารบบอาหาร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ได้ปรับปรุงระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คลิก)

ทั้งนี้ตามระเบียบฯ แจ้งให้มีการยื่นคำขอเลขสารบบผ่านระบบ e-submission ในทุกผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายังไม่ได้เปิดระบบการยื่นคำขอ อ.17 สบ.5 ให้ทางภูมิภาคใช้ระบบดังกล่าว จึงขอให้ผู้ประกอบการยื่นเรื่อง สบ.5 และ อ.17 เป็นกระดาษตามเดิมไปพลางก่อน รายละเอียดเอกสารประกอบ <<คลิก>>

>>>>>>>สรุป<<<<<<<
อาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารทั่วไปที่ผ่านการตรวจสถานที่ตามเกณฑ์ GMP/Primary GMP แล้ว

อาทิ ลูกอม เนย ขนมปัง อาหารพร้อมบริโภคทันที ชา กาแฟแท้ฯลฯ
ให้ยื่นคำขอผ่านระบบ E-submission ซึ่งเป็นการยื่น สบ.7
***.ต้องการยื่น สบ.7 ผ่านระบบ E-submision คลิก***

กาแฟผสม, เครื่องดื่มเกลือแร่, นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ผลิตภัณฑ์ของนม,
ไอศกรีม, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ยื่นแบบ สบ.5 ยื่นเป็นกระดาษ
อาหารควบคุมเฉพาะ อาทิ วัตถุเจือปนอาหาร (เฉพาะกรณีแบ่งบรรจุ) ยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับ อ.17 ยื่นเป็นกระดาษ