ประชาสัมพันธ์การปรับกระบวนการพิจารณารับจดแจ้งเครื่องสำอาง

การปรับกระบวนการพิจารณารับจดแจ้งเครื่องสำอางเป็นแบบ Automated Approval Processes ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป การพิจารณารับจดแจ้งเครื่องสำอาง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงสูง หลังจากที่ระบบประมวลผลเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปพิจารณาอนุมัติคำขอจดแจ้งก่อน ผปก.จึงจะได้ใบรับจดแจ้ง
2) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงต่ำ หลังจากที่ระบบประมวลผลผ่าน ผปก.จะได้ใบรับจดแจ้งโดยอัตโนมัติ (หลังจากชำระค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้ง) โดย จนท.จะเข้าไปตรวจสอบภายหลัง (Post-Audit) หากข้อมูลที่จดแจ้ง ไม่เป็นไปตามมาตรา 26 ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดำเนินการเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
ในกรณีที่มีการตรวจสอบและดำเนินการแล้วพบว่า จะต้องเพิกถอนตามมาตรา 37 ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค รวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการ

2. เมนูสำหรับการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงต่ำ ในระบบจะแยกออกจากกันเป็น 2 เมนู
1) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงสูง เลือกเมนู “ระบบพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ (ความเสียงสูง)” ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาให้ดำเนินการเช่นเดียวกับระบบที่ใช้พิจารณาในปัจจุบัน
2) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความเสี่ยงต่ำ เลือกเมนู “ระบบพิจารณา Post audit (ความเสียงต่ำ)”