ประชาสัมพันธ์การสัมมนา

การสัมมนาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแนวทางป้องกันโรคโควิด 19