แจ้งผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้ายาแผนโบราณเดิม (สำหรับมนุษย์)) ดำเนินการยื่นคำร้องเปลี่ยนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบใบอนุญาตที่พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำหนด

                กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ใบอนุญาตผลิต ขาย นำเข้ายาแผนโบราณเดิม (สำหรับมนุษย์)) ดำเนินการยื่นคำร้องเปลี่ยนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบใบอนุญาตที่พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำหนด       รายละเอียดคลิก