แบบสำรวจความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ)

ช่องทางลงทะเบียนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

1. แบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบุคคลสัญชาติไทย จังหวัดสมุทรปราการ
(กรอกแทนท่านอื่นได้)
2 COVID-19 Vaccine Registration Form, For Non-Thai Citizen in Samutprakarn (Able to fill out the form on behalf of others) แบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในจังหวัดสมุทรปราการ (กรอกแทนท่านอื่นได้)

หลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 5 วันทำการ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่นี่ (คลิก)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)