แบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม2 ในจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับผู้ที่เคยได้รับเข็ม1 นอกจังหวัด
https://docs.google.com/forms/d/1GXnSnYTFS73KhtOfke3ucDpjZxCocoUuVvCA5V94nrI/edit