ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ศูนย์ให้คำปรึกษาช่วยเหลือคุมครองสิทธิ์ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ให้คำปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรทุกท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ โดย scan QR code จากภาพ หรือ แจ้งความประสงค์ผ่าน Link : https://forms.gle/FAUFCwbLigdjk2YZ7