แจ้งกำหนดการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี2562

          ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

          สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวันในเวลาราชการ โดยการชำระค่าธรรมเนียมขอให้จ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ

          สำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามพรบ.อาหารและยา(รวมวัตถุเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในสถานที่ขายยา)จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยื่นคำขอต่ออายุเพิ่มตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รายละเอียดคลิก) โดยจ่ายเป็น “เงินสด” หรือ “แคชเชียร์เช็ค” สั่งจ่ายในนาม “กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ” แยกออกจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

แบบฟอร์มสำหรับต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท (คลิก)

 

คำแนะนำในการยื่นขออนุญาต-ติดต่อราชการ

1. จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.) เว้นวันวันหยุดราชการและวันประชุมประจำเดือน(รายละเอียดตามข่าวประชาสัมพันธ์) กรณีต้องการขอคำปรึกษากรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2389 5980 ต่อ 106,107,109

2. ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ยื่อคำขอต้องชำระเงินเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิต ภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย (รายละเอียดตามข่าวประชาสัมพันธ์) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

3. ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบความครบถ้วน ถุกต้อง ของเอกสารคำขอตามแบบตรวจสอบคำขอ (Check List) ก่อนยื่นคำขอ และควรยื่นคำขอก่อนหมดเวลาอย่างน้อย 30 นาที

4. ต่ออายุใบอนุญาต ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ เดือนธันวาคม มีผู้ยื่นคำขอต่ออายุจำนวนมาก อาจได้รับความไม่สะดวก

5. ติดต่อขออนุญาตที่รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ต้องผ่านนายหน้า ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบการและคู่มือประชาชน

งดรับขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวดของผู้ใช้วุฒิบัตรที่ออกโดยสมาคมแพทย์แผนไทย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหนังสือแจ้งให้งดรับขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวด ผู้ที่ใช้วุฒิบัตรจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยทุกหลักสูตรประกอบการยื่นคำขอรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ (คลิก)

เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการขอร่วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้วยการส่งเสริมให้มีการมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ 

 

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

          ผู้ประกอบการผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง ที่ไม่ประสงค์ดำเนินกิจการต่อให้แจ้งยกเลิกตามแบบฟอร์มการแจ้งยกเลิกพร้อมเอกสารประกอบโดยเร็วที่สุด (รายละเอียดคลิก)  

          ผู้ประกอบการที่ประสงค์ดำเนินกิจการต่อให้ปรับปรุงสถานที่ตามแบบตรวจประเมินสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง (รายเก่า) และติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนัดตรวจสถานที่ภายใน 31 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดคลิก)

ประชาสัมพันธ์ตารางบริการให้คำปรึกษางานอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดตารางเจ้าหน้าที่ให้บริการรับคำปรึกษางานอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามตารางด้านล่าง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเดินทางมารับคำปรึกษาได้ในวันและเวลาราชการ

ตารางออกให้คำปรึกษา

อนึ่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ติดราชการอื่น อาทิ ประชุม อบรม จะมีเจ้าหน้าที่อื่นให้บริการตอบคำถามเบื้องต้นได้

แจ้งประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกระทรวงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221 ง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกฎหมายดังกล่าว (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)