แบบฟอร์มงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๑. สปาเพื่อสุขภาพ

๒. นวดเพื่อสุขภาพ

๓. นวดเพื่อเสริมความงาม


คลินิกบริการให้คำแนะนำ ปรึกษ การยืนขออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้บริการทุกวันอังคาร ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. และเพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาในการรอของท่าน สามารถโทรศัพท์เพื่อสำรองเวลานัดหมายได้ที่งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๖ ได้ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หน้าที่ในการจัดเตรียมคำร้องและเอกสารประกอบเป็นหน้าที่ของผู้ขออนุญาต

สำหรับผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องต่างๆ สามารถยืนคำร้องเพื่อขออนุญาตฯ ได้ทุกวันและเวลาราชการ


FAQ


การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่)

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

การขอใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุดในสาระสำคัญ

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


ยกเลิกบริการ – การขอรับรองมาตรฐานสถานประกอบการสุขภาพ – ให้ดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแทน

  1. คำขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเพื่อสุขภาพ (คลิก)
  2. แบบหลักฐานการรับคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  (คลิก)
  3. แบบคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (ขอใหม่) สสธ – 1 (pdf)
  4. แบบคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (ต่ออายุ) สสธ – 2 (pdf)
  5. แบบตรวจมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพ สสธ – 3 (pdf)
  6. แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อสุขภาพ สสธ – 4 (pdf)
  7. แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อเสริมสวย สสธ – 5 (pdf)
  8. ทะเบียนประวัติผู้ให้บริการและพนักงาน สสธ – 6 (pdf)
  9. แบบลงทะเบียนผู้รับบริการในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ สสธ – 7 (pdf)

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ และกิจการนวดเพื่อเสริมสวย คือ สถานบริการตามมาตรา 3(3)(ข) ตาม พระราชบัญญัติสถานบริการ 2509 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546) ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต (แต่กำหนดให้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน) กำหนดให้ต้องมีลักษณะสถานที่ การบริการ และผู้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพ และเพื่อเสริมสวย ตามพระราชบัญญํติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) และเนื่องจากกิจการกลุ่มดังกล่าว มีลักษณะการใช้สถานที่ อุปกรณ์ น้ำใช้ และอื่นๆ ที่ถูกควบคุมตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 ซึ่งการควบคุมดูแลกระทรวงสาธารณสุขได้กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล