– แบบฟอร์มสำหรับต่ออายุใบอนุญาต

ต่ออายุใบอนุญาตด้านยา

 1. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน,ขายส่งยาแผนปัจจุบัน,ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (คลิก)
 2. ใบอนุญาตผลิต/ขาย/นำสั่ง ยาแผนโบราณ (คลิก)
 3. ใบอนุญาตนำหรือสั่ง ยาแผนปัจจุบัน (คลิก)

ต่ออายุใบอนุญาตผลิต/นำสั่งอาหาร  

 1. ใบอนุญาตผลิตอาหาร (คลิก)
 2. ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (คลิก)

ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 1. คลินิก
 2. โรงพยาบาลเอกชน

ต่ออายุใบดำเนินการสถานพยาบาล 

 1. คลินิก (คลิก)
 2. โรงพยาบาลเอกชน

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

 1. คลินิก (คลิก)
 2. โรงพยาบาลเอกชน

ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดupdate (สำหรับร้านขายยา)

ต่ออายุใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 และใบอนุญาตให้มีไว้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 3, 4 (สำหรับสถานพยาบาล)update

ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 หมวด ก.

ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตราย