แบบฟอร์มงานวัตถุอันตราย

แบบฟอร์มวัตถุอันตราย

– ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2565 new_01

– การแจ้งรายงานปริมาณการผลิต นำเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตราย ในรอบปี พ.ศ. 2565new_01

– ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง ซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2565new_01

 1. บันทึกการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ (Checklist) new_01
  1. การขอใบแทนประเภทต่าง (word) (pdf)
  2. การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ครอบครองวอ.3,ต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง วอ.2 (word) (pdf)
  3. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่1และการขอแก้ไขรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริง วอ.1 (word) (pdf)
  4. การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ครอบครอง วอ.2 (word) (pdf)
  5. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองวอ.2 (word) (pdf)
  6. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองวอ.3 (กรณีไม่ตรวจสถานที่) (word) (pdf)
  7. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (กรณีตรวจสถานที่) (pdf)
 2. หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต (pdf)
 3. ใบแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่2 (วอ/สธ3)  (pdf)
 4. ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (วอ.สธ.5) (pdf)  (doc)
 5. ฟอร์มคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง (วอ.7) (pdf)   (ตัวอย่างการจัดทำคำขอ) (คลิก)
 6. ข้อความคำเตือนตามกฎหมาย (pdf)    (ตัวอย่างการจัดทำข้อความคำเตือน)คลิก
 7. คำขอต่ออายุใบอนุญาต (วอ.9) (pdf)  (word)
 8. หนังสือรับรองการเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย (pdf)
 9. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการ วอ.2 (วอ. สธ 11) (pdf)
 10. คำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการ วอ.2 (วอ. สธ 12) (pdf)
 11. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ และ ใบตรวจรับเอกสารขอเปิดสิทธิ์ E-submission วัตถุอันตราย วอ.1 (pdf)
 12. ใบตรวจรับเอกสารแจ้งยกเลิก วัตถุอันตราย (pdf)

สืบค้นข้อมูลวัตถุอันตราย/ข้อมูลวิชาการ (คลิก)


การต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตรายตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

-  พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564

-  ข่าวประชาสัมพันธ์ 

-  Infographic ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตและช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม

-  คู่มือการใช้งานระบบ e-Submission กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
-  หนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตด้านวัตถุอันตราย ประจำปี 2565
-  Q&A  การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุ