แบบฟอร์มงานวัตถุอันตราย

แบบฟอร์มวัตถุอันตราย

 1. บันทึกการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ (Checklist) new_01
  1. การขอใบแทนประเภทต่าง (word) (pdf)
  2. การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ครอบครองวอ.3,ต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง วอ.2 (word) (pdf)
  3. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่1และการขอแก้ไขรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริง วอ.1 (word) (pdf)
  4. การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ครอบครอง วอ.2 (word) (pdf)
  5. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองวอ.2 (word) (pdf)
  6. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองวอ.3 (กรณีไม่ตรวจสถานที่) (word) (pdf)
  7. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (กรณีตรวจสถานที่) (pdf)
 2. หนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต (pdf)
 3. ใบแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่2 (วอ/สธ3)  (pdf)
 4. ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (วอ.สธ.5) (pdf)  (doc)
 5. ฟอร์มคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง (วอ.7) (pdf)   (ตัวอย่างการจัดทำคำขอ) (คลิก)
 6. ข้อความคำเตือนตามกฎหมาย (pdf)    (ตัวอย่างการจัดทำข้อความคำเตือน)คลิก
 7. คำขอต่ออายุใบอนุญาต (วอ.9) (pdf)  (word)
 8. หนังสือรับรองการเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย (pdf)
 9. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการ วอ.2 (วอ. สธ 11) (pdf)
 10. คำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการ วอ.2 (วอ. สธ 12) (pdf)
 11. หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ และ ใบตรวจรับเอกสารขอเปิดสิทธิ์ E-submission วัตถุอันตราย วอ.1 (pdf)

สืบค้นข้อมูลวัตถุอันตราย/ข้อมูลวิชาการ (คลิก)